تجلیل از استادکار صنعت کفش تبریز، کاظم موذنی از کفش پاتیک